Algemene Voorwaarden

Artikel 1. BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.1 Opdrachtgever 

De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die beroep doet op de dienstverlening van 1Life BV.  

1.2 1Life BV 

1life BV is de opdrachtnemer, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 212 met ondernemingsnummer 0700.254.183, die ook handeldrijft onder de benaming Corporate Game Changers. 

1.3 Diensten 

Alle door 1Life BV verrichte prestaties, die als volgt omschreven kunnen worden op niet-limitatieve wijze:  

 • het geven en organiseren van workshops, retraites, opleidingen en cursussen;  
 • coaching; 
 • consultancy. 

1.4 Offerte 

Een aanbieding met de uiteenzetting van de te leveren diensten en vermelding van de toepasselijke voorwaarden en de prijs.  

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes en overeenkomsten van 1Life BV en gedurende de volledige samenwerking tussen partijen.  

2.2 Algemene voorwaarden in documenten van de opdrachtgever zijn niet automatisch van toepassing op 1Life BV. In geval van tegenstrijdige bepalingen zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen op huidige algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen en hebben enkel betrekking op de aangeduide bepaling(en). Alle overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.   

2.3 De opdrachtgever wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden door:  

 • de online/ offline inschrijving voor een bepaalde opleiding/ cursus; OF  
 • de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de offerte van 1Life BV via gelijk welk kanaal; OF 
 • de ondertekening van de overeenkomst met 1Life BV. 

Artikel 3. Aanbieding – Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van 1Life BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Elke aanbieding van 1Life BV heeft een maximale geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken op de offerte. 

3.2 Een overeenkomst met 1Life BV komt tot stand op het ogenblik dat de opdrachtgever:  

 • de offerte ondertekent en terugbezorgt via gelijk welk kanaal binnen de vastgelegde termijn; of 
 • bij een online inschrijving zijn/ haar aanmelding bevestigt via het desbetreffende webformulier; of  
 • in geval van coaching/consultancy, door ondertekening van de overeenkomst. 

3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Elke overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten en/ of mondelinge akkoorden behalve waar anders aangeduid. 

3.4 1Life BV is enkel gebonden wanneer de opdrachtgever de aanbieding/ offerte aanvaardt onder de door 1Life BV opgestelde voorwaarden of – in geval van afwijking op de aanvankelijke offerte – na voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging met de afwijking door 1Life BV.   

Artikel 4.Prijs - betalingsmodaliteiten 

4.1 De prijzen in de aanbiedingen van 1Life BV zijn exclusief BTW en andere kosten die niet in de overeenkomst zijn opgenomen (zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten, kosten van derden, etc.. – exemplatieve opsomming).  

4.2 Diensten die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, worden gekwalificeerd als ‘meerwerk’, waarbij 1Life BV dit kan factureren boven de overeengekomen prijs aan de gebruikelijke tarieven.  

4.3 De volledige prijs is verschuldigd van zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. De facturen zijn contant betaalbaar of via overschrijving binnen de 10 dagen na factuurdatum, dit met uitzondering van cursussen of trainingen of events met ‘open inschrijving’ die onmiddellijk en volledig betaald dienen te worden via het betalingsformulier op de website. 

4.4 Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, worden alle al dan niet vervallen  facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:  

- enerzijds verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige  betaling.; 

- anderzijds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR. Dit alles onder voorbehoud van 1Life BV om de schadevergoeding te verhogen in geval van bewezen schade. Alle kosten verbonden aan de betaling vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. 

- in geval van wanbetaling is 1Life BV gerechtigd om na eenvoudige kennisgeving haar verdere prestaties op te schorten  

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Verbintenissen van 1Life BV

a. 1Life BV verbindt er zich toe haar diensten met de meeste zorg, vakbekwaamheid en naar best vermogen uit te voeren.  

b. De dienstverlening van 1Life betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  

c. Gelet op de aard van de dienstverlening kan 1Life BV geen garanties geven met betrekking tot het – vaak persoonsgebonden – eindresultaat en meer concreet niet garanderen dat de deelname van de opdrachtgever ertoe zal leiden dat de opdrachtgever:  

 • een niveau van persoonlijk, financieel of professioneel succes behaalt; 
 • de gewenste doelen of verbeteringen zal bereiken;  

d. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat 1Life BV geen garanties kan geven met betrekking tot het eindresultaat en kan bij ontevredenheid over het eindresultaat geen terugbetaling van de prijs verkrijgen behoudens het geval van bewezen fout in hoofde van 1Life BV. 

e. 1Life BV mag de in de overeenkomst aangegeven locatie of data wijzigen zonder terugbetaling aan de opdrachtgever, mits de nieuwe datum binnen 12 maanden kan plaatsvinden.  

f. De diensten van 1Life BV houden geen medische of paramedische therapie in. 1Life BV levert bovendien op geen enkele wijze medisch, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies.  

g. 1Life BV is niet gehouden om de kosten die de opdrachtgever mogelijks heeft gemaakt met derden, te vergoeden. Inclusief maar niet gelimiteerd tot reiskosten, huurauto’s, verloren zakelijke kansen of verminderde inkomsten (niet-limitatieve opsomming).  

5.2 Verbintenissen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer neemt deel aan diensten van educatieve aard. Gelet op het veeleer gehanteerde groepsformaat zijn niet alle materialen, informatie en methodes volledig van toepassing voor iedere opdrachtgever, zijn/haar business setting of persoonlijke situatie. Opdrachtgever erkent dat 1Life BV niet op de hoogte kunnen zijn van alle individuele bijzonderheden rondom hen, de business, beroep of persoonlijke situatie.  

b. Het resultaat van de diensten is mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van de opdrachtgever en/ of deelnemer. De door 1Life BV aangebrachte methodes en informatie zijn niet allesomvattend en adviserend van aard. Het staat de opdrachtgever vrij om de materialen en informatie verder toe te passen op de eigen situatie. 

c. De opdrachtgever erkent dat de diensten van 1Life BV geen psychologische, psychiatrische of andere vorm van therapie inhouden.  

Artikel 6. Opschorting & beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst 

6.1 Door 1Life BV

a. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt of de opdrachtgever andere overeengekomen verplichtingen niet naleeft, behoudt 1Life BV zich het recht voor de uitvoering van eventueel nog uit te voeren prestaties of verplichtingen onder de overeenkomst na eenvoudige kennisgeving  te schorsen totdat de factuur betaald is, dan wel het recht op deelname van de opdrachtgever aan de verdere activiteiten te weigeren. 1Life BV is hiervoor geen enkele vergoeding verschuldigd en bepaalt zelf wanneer zij de diensten opnieuw kan leveren. 

b. 1Life BV heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zich langs de zijde van de opdrachtgever omstandigheden voordoen die de verdere samenwerking onmogelijk maken of wanneer zij in gevolge een gebrek aan inbreng/inzet van de opdrachtgever en/ of deelnemer van oordeel is geen gunstig resultaat te kunnen bekomen. 

c. Wanneer 1Life overgaat tot opschorting en/of ontbinding overeenkomstig art. 6.1 of 6.2 is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de opdrachtgever en/of de deelnemer. 

d. Indien de opdrachtgever en/ of deelnemer wegens bewezen overmacht niet kan deelnemen aan de activiteiten, biedt 1Life BV de volgende mogelijkheden aan:  

 • de cursus kan op een later tijdstip gevolgd worden; of 
 • het respectievelijke bedrag van de opdracht kan gebruikt worden in ruil voor een andere cursus of workshop gegeven bij 1Life BV. 

e. 1Life BV heeft het recht om zonder opgave van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren dan wel opdrachtgever en/ of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft om binnen de 14 dagen terugbetaling te bekomen van het uitstaand saldo. Reeds verrichtte prestaties en/of gemaakte kosten kunnen nooit het voorwerp vormen van terugbetaling. 

f. 1Life BV kan, naar eigen goeddunken, de educatieve inhoud en materialen van de geleverde diensten op ieder moment wijzigen, verwijderen, toevoegen en/of vervangen door iets anders dan wat wordt beschreven in het marketingmateriaal, zonder terugbetaling van opdrachtgever en/ of deelnemer betaalde bedragen.  

6.2 Door de opdrachtgever 

a. De annulatie van een opdracht kan enkel schriftelijk gebeuren binnen drie (3) werkdagen vanaf de datum van inschrijving of registratie met de duidelijke vermelding van uw wens om te annuleren. Dit schrijven dient duidelijk te vermelden (i) wie u bent en onder welke naam u ingeschreven bent, (ii) duidelijk te vermelden welke dienst u wenst te annuleren, en (iii) dient of via mail aan connect@1life.be of via aangetekend schrijven aan 1Life BV toegestuurd te worden naar het adres van de zetel.  

b. Indien de opdrachtgever zijn annulatie conform alle voorwaarden in art. 6.2.a heeft verricht, gaat 1Life BV over tot terugbetaling en dit binnen de 60 kalenderdagen vanaf de datum dat de annulatie door opdrachtgever is ontvangen onder aftrek van transactiekosten verbonden aan de terugbetaling. 
Indien er bonus items gebundeld waren met de aankoop van een dienst (zoals bv. gratis deelname aan een andere dienst), dan zullen de kosten van deze gegeven bonus items, in vermindering worden gebracht van de terugbetaling.  
Bij elke annulatie conform art. 6.2.a, dient de opdrachtgever al het ontvangen materiaal terug op te sturen naar het adres van de zetel van 1Life BV en dit uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen. 1Life BV behoudt zich het recht om te terugbetaling op te schorten tot alle materialen goed ontvangen zijn.  Indien het materiaal niet binnen de 60 kalenderdagen is ontvangen, zal de kost van het materiaal in vermindering gebracht worden van de terugbetaling (inclusief verzendingskosten). 

c. Indien de annulatie pas gebeurt na 3 werkdagen vanaf de datum van inschrijving of registratie en aankoop van de diensten of het niet bijwonen van de diensten, is 1Life BV geen enkele terugbetaling verschuldigd.  

d. De annulatie of tussentijdse beëindiging van de opdracht is mogelijk, doch geeft dit de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of uitstel van betaling. 

e. Een mondelinge opzeg of via sms/ andere sociale media wordt niet aanvaard.   

f. In geval er een individuele sessie (coaching, consultancy, workshop) niet kan doorgaan door toedoen van de opdrachtgever, moet de opdrachtgever minstens 24 uur op voorhand dit communiceren naar 1Life BV. Indien dit niet gebeurt ziet 1Life BV zich verplicht annulatiekosten aan te rekenen ter waarde van de individuele coaching sessie. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 1Life BV is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – niet kan nakomen. Elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen, wordt als een overmachtssituatie gekwalificeerd. Gedurende de volledige periode van overmacht, worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.  

7.2 Bij ziekte van de spreker of een andere daad van overmacht, kan 1Life BV alle of een deel van de diensten opnieuw inplannen zonder dat hiervoor enige vergoeding of terugbetaling verschuldigd is aan de opdrachtgever. Indien 1Life BV echter geen nieuwe datum kan plannen binnen de twaalf maanden na het aanvankelijk geplande moment, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling voor de diensten die niet hebben plaatsgevonden. 

7.3 Indien 1Life BV tot op het moment van de overmachtssituatie reeds een deel van haar diensten heeft kunnen leveren, heeft 1Life BV het recht om de reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.  

7.4 Indien de overmachtssituatie langer aanhoudt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en dit zonder vergoeding van eventuele schade of verliezen aan de andere partij.   

Artikel 8. Klachten 

8.1 De opdrachtgever en/of de deelnemer zijn gehouden eventuele klachten direct, maar uiterlijk 8 kalenderdagen na levering van de dienst per aangetekende brief te melden en te motiveren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en/ of deelnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.  

8.2 1Life BV verbindt er zich toe iedere klacht nauwkeurig en vertrouwelijk te behandelen.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid 1Life 

9.1 1Life BV zet zich ten volle in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, verband houdend met de opdracht, optimaal uit te voeren.

1Life BV is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, waarbij ten exemplatieven titel verwezen wordt naar: 

a. de rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst cfr. artikel 6 dan wel wegens overmacht; 

b. de annulatie van 1Life BV, mits deze tijdig is verricht en voorziet in de terugbetaling van de inschrijvingsprijs aan de opdrachtgever;  

c. de deelname aan één van de beschreven diensten en er hierdoor op welke wijze ook schade ontstaat (bijvoorbeeld: ongevallen tijdens sessies)  

d. het niet behalen van bepaalde resultaten of doelstellingen;  

e. vertragingen van de overeengekomen prestaties 

f. alle soorten van indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/ of geleden verlies, vertragingsschade,..  

g. alle soorten van immateriële schade  

9.2 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de diensten én die het gevolg is van foutief gedrag van 1Life BV, dient de opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming 1Life BV officieel in gebreke te stellen middels aangetekende brief. Indien 1Life BV binnen een redelijke termijn de tekortkoming in natura kan herstellen, is geen enkele schadevergoeding verschuldigd.  

9.3 1Life BV is in het geval van art. 9.2. uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. 
De schadevergoeding is enerzijds beperkt tot:   

a.  het totale bedrag zoals in de overeenkomst gefactureerd; of 

b. indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke totaalprijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar. 

In elk geval is de aansprakelijkheid van 1Life BV beperkt tot het basisbedrag waarvoor haar verzekeraar dekking verleent. 

9.4 Elke vorm van aansprakelijkheid van 1Life BV ten aanzien van de opdrachtgever en/of de deelnemer vervalt, voor zover niet anders overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is beëindigd. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtgever 

10.1 De opdrachtgever en/ of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie en documenten die zij verstrekt aan 1Life BV.  

10.2 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever blijft of dient te blijven. 

10.3 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV en haar aangestelden voor aansprakelijkheidsvorderingen vanwege deelnemers en/of derden die verband houden met de door 1Life BV geleverde diensten en/ of aangebracht materiaal.  

10.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze overeenkomst ten aanzien van 1Life BV niet nakomt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 1Life BV hierdoor heeft geleden. 

10.5 De opdrachtgever mag zijn contractuele rechten en plichten niet overdragen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van 1Life BV. De opdrachtgever blijft – zelfs mits geldige overdracht –hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen ten aanzien van 1Life BV.  

Artikel 11. Geheimhouding – vertrouwelijkheid  

11.1 1Life BV dient alle informatie verstrekt door de opdrachtgever en/ of deelnemer in verband met deze overeenkomst - of te weten gekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (hierna ‘Vertrouwelijke Informatie’ genoemd) - geheim te houden en deze niet te verspreiden aan derden, of voor andere doeleinden te gebruiken dan die vervat zijn in deze overeenkomst, behalve wanneer: 

 • dit vereist is bij wettelijk, gerechtelijk of administratief bevel; of 
 • enige informatie reeds in publiek domein bekend is, of 
 • in de mate het noodzakelijk is om deze informatie te verstrekken aan haar werknemers, aangestelden of  onderaannemers met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst door één van de partijen, hun professionele raadgevers of  hun verzekeringsagenten, in welk geval de werknemers, aangestelden, onderaannemers, raadgevers of verzekeringsagenten gehouden zijn de bepalingen van dit artikel na te leven. 

Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als tot drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst. 

11.2 De opdrachtgever zal de naam van 1Life BV niet vernoemen in het kader van deze overeenkomst, noch zal de opdrachtgever het bestaan van deze overeenkomst vrijgeven, tenzij met schriftelijke toestemming van 1Life BV. 

Deze bepaling zal onder andere (niet limitatief) van toepassing zijn indien de opdrachtgever (zelf of via derden) publicaties (laat) verricht(en) die betrekking hebben op de diensten en/of de overeenkomst.  

De opdrachtgever dient hiervoor de schriftelijke toestemming van 1Life BV te verkrijgen, bij gebreke waaraan 1Life BV het recht heeft zich te verhalen op de opdrachtgever voor alle schade die hieruit zou voortvloeien. 

De opdrachtgever dient zich verder te onthouden van het fotograferen of filmen van de uitrustingen, installaties, gebouwen of eigendom van 1Life BV, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 1Life BV, in welk geval de intellectuele rechten verbonden aan deze beeltenissen exclusief blijven toekomen aan 1Life BV. 

Artikel 12. Gegevensbescherming (GDPR) 

12.1 In het kader van deze overeenkomst kan elke partij persoonlijke gegevens van de andere partij verkrijgen, zoals contactgegevens en details van beroepservaring en -activiteiten. In dit opzicht zullen elk van de partijen in hun hoedanigheid van gegevensverwerker voldoen aan hun verplichtingen voortvloeiend uit toepasselijk recht, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de "wet ") alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

12.2 De verstrekte gegevens zullen enkel door 1Life BV verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en meer bepaald het plannen, het beheren en het managen van de bedrijfsactiviteiten van 1Life BV en, in voorkomend geval, om de opdrachtgever / zelfstandige in deze activiteiten te betrekken. 

12.3 Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het toegangsrecht tot zijn / haar persoonsgegevens en het recht deze te laten corrigeren in geval van onjuistheden. Met betrekking tot persoonsgegevens die door 1Life BV worden verwerkt, kan dit recht uitgeoefend worden via het e-mailadres connect@1Life.be.  

12.4 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en/ of derden zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.   

Artikel 13. Intellectuele eigendom 

13.1 1Life BV behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelingen terzake intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van 1Life BV (waaronder presentaties, uitgegeven brochures, websiteteksten, projecten, cursusmateriaal, geluidsopnames, playlists, meditaties,… 5deze opsomming is exemplatief) berust bij 1Life BV. 

13.2 Teksten, modellen, methodieken, meditaties, presentaties, geluidsopnames, playlists en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door 1Life BV zijn en blijven eigendom van 1Life BV respectievelijk de rechthebbende op die uitingen. Publicatie, verstrekking aan derden of vormen van openbaarmaking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) kan alleen na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van 1Life. 

13.3 Alle door 1Life BV verstrekte stukken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life niet door de opdrachtgever en/of deelnemer openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. 

13.4 Het is de opdrachtgever verboden geluidsopnames te maken van coaching sessies, trainingen en/of cursussen van 1Life BV. 

13.5 De opdrachtgever geeft toestemming voor de vastlegging en weergave van zijn/haar naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan zijn/haar persoon, in foto’s beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door 1Life BV, alsook in publiciteit voor 1Life BV, behoudens wanneer de opdrachtgever binnen de acht dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en minstens vijf dagen voor het event via mail meedeelt aan 1Life BV. dat hij deze toestemming niet wenst te verlenen. 

1Life BV heeft het sublicentieerbare en wereldwijde recht om de persoonlijke gegevens van opdrachtgever met betrekking tot foto’s en audiovisuele opnamen te gebruiken, zonder enige geografische of temporele beperking. Het mogelijke gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, de vastlegging, weergave, bewerking, licentiëring, distributie en de integratie in andere werken, in welke vorm ook (bijv. een papieren versie of elektronisch), zoals posters, publicaties, websites, films of video’s, om de goederen, diensten of werkomgeving van 1Life te promoten, zonder enige verplichting voor 1Life om daarvoor telkens toestemming te vragen. Opdrachtgever geeft hierbij zijn/haar onherroepelijke toestemming om van dit materiaal gebruik te maken om dit (geheel of gedeeltelijk) te dupliceren, verdelen en beschikbaar te maken voor het publiek in bewerkte of niet-bewerkte vorm, ten behoeve van public relations, marketing en reclame. Dit heeft betrekking op alle vormen waarin het Materiaal zal worden gebruikt, in het bijzonder ondernemingspublicaties (inclusief rapporten, flyers, reclame, digitale media, interactieve media), alle online media, zoals het internet (websites, banners, nieuwsbrieven, PR Blogs/fora, sociale media platformen) en intranet, televisie en film, radio, cinema, mobiele telefonie, presentaties op evenementen en beurzen, het gebruik op verkooppunten/klantencentra, ongeacht de gebruikte technologie. 

13.6 De opdrachtgever staat garant voor nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel. 

Artikel 14. Nietigheid 

Indien er een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.  

Artikel 15. Rechtsmacht 

15.1 Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten met 1Life BV. 

15.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/ of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van 1Life BV 

>
en_US